رویال برگر ( همبرگر ۸۵ درصد مام )

هربسته همبرگر ۸۵٪ ،۵۰۰ گرم وزن دارد و داراي ۵ قرص ۱۰۰ گرمي مي باشد.

هر كارتن اين محصول حاوي 24 بسته بوده و 12 كيلوگرم وزن دارد.

ارزش غذایی همبرگر رویال مام