ممتاز برگر ( همبرگر مخصوص ۶۰ درصد مام )

هربسته همبرگر ۶۰٪ ،۵۰۰ گرم وزن دارد و داراي ۵ قرص ۱۰۰ گرمي مي باشد.

هر كارتن اين محصول حاوي 24 بسته بوده و ۱2 كيلوگرم وزن دارد.

ارزش غذایی همبرگر ممتاز مام